Handlingsplan 2020 - 2023

 Se handlingsplanen som PDF-fil

Satsingsområde Mål  Handling

Engasjerte 

medlemmer

Gi tid og anledning til å bygge nettverk, vennskap og fellesskapsfølelse

 

 

Involvere alle medlemmene i forskjellige komiteer

 Stimulere til og oppfordre  medlemmene til fellesaktiviteter

Klubbmøtenes hovedmål

Julemøte, sommermøte og fellesskap med vennskapsklubben

Noen klubbmøter med tid til litt «ekstra»

Valgkomiteens oppgave

Uformelle møtedager

Samarbeid i forskjellige komiteer

Prosjekter

Rekruttering

Rekrutteringskomité

Drive kontinuerlig rekrutteringsarbeid

Fokus på mangfold i alder, yrker og annen variasjon i bakgrunn

Arrangere informasjonsmøter

Informasjonsmateriell

Aktuelle og inspirerende program

Ha en interessant og oppdatert nettside

Synlige på sosiale medier

Synlighet, påvirkning og kommunikasjon

Soroptimistinfo. fra Unionen, SIE og SI

Være synlige lokalt med deltagelse på kommunale aktiviteter o.l.

Bruke lokalpresse, sosiale medier o.l

Klubben være aktiv i soroptimistfamilien

Informasjon på klubbmøtene

Hjemmesiden være oppdatert.

Tilstede ved fellesarrangementer i kommunal regi

Markere merkedager

Delta på distriktsmøter og andre soroptimistarrangementer


Prosjektarbeid

Gjennom prosjekter arbeider vi for å fremme menneskerettigheter for alle, og bedre kvinner og barns levekår

Minst et prosjekt i året

Prosjektkomitéens​ organisering

Inkludere alle medlemmene

Inspirere til samarbeid og fellesskap

Etablere en idébank for måter å samle inn penger til prosjekter